Vuokrausehdot

Tärkeimmät ehdot tiivistäen

 • Varauksen tekijän tulee olla 18 vuotta täyttänyt tai muulla tavalla oikeustoimikelpoinen henkilö tai muu taho.
 • Varaus sitoo vierasta, kun hän on lähettänyt varausilmoituksen.
 • Varauksen vahvistamisen jälkeen omistajalla ei ole oikeutta korottaa tai alentaa majoituksen hintaa.
 • Varausmaksu (20% vuokrasta tai sopimuksen mukaan) vähennetään lopullisesta kokonaisvuokran hinnasta.
 • Mikäli vieras ei noudata maksuehtoja, omistajalla on oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi.
 • Vuokran suuruus on ilmoitettu varausvahvistuksessa. Vuokra maksetaan omistajan määrittelemällä tavalla ja ajankohtana.
 • Omistaja voi lähtökohtaisesti perua varauksen vain force majeur -tyyppisiin syihin perustuen.
 • Peruutus tulee tehdä kirjallisesti. Peruutus astuu voimaan, kun omistaja on vahvistanut vastaanottaneensa sen.
 • Peruutus on tehtävä viimeistään 4 viikkoa ennen vierailun alkua. Tällöin jo maksetut varausmaksut palautetaan.
 • Mikäli vieras peruuttaa varauksensa tämän aikarajan jälkeen ilman erityistä syytä, tulee hänen hakea korvauksia omasta matkavakuutuksestaan.
 • Vieras on velvollinen noudattamaan lakia, yleisiä hyviä tapoja sekä kohteen sääntöjä vierailunsa aikana.
 • Vieraan velvollisuus on huolehtia oman irtaimistonsa mukaanottamisesta ja jättää kohde siistiin kuntoon.
 • Vieraan on mahdollista varauksen yhteydessä tilata loppusiivous hintaan 150 €.
  Muussa tapauksessa oletetaan vieraan suorittavan loppusiivouksen itse. Mikäli vieras ei ole maksanut loppusiivouksesta eikä ole itse huolehtinut loppusiivouksesta, on vuokranantaja oikeutettu perimään loppusiivouksen teettämisestä koituvat kustannukset (200 €) päivystävällä siivoojalla .

Ja yksityiskohtaisemmin yleiset mökkivuokrausehdot

soveltaen sivulta https://mokkivuokraajat.fi/yleiset-mokkivuokrausehdot/

Yleisten mökkivuokrausehtojen tarkoitus: ohjata sekä vierasta, että omistajaa toimimaan lain ja hyvän mökkivuokraustavan mukaisesti lyhytaikaisessa kohteen vuokrauksessa sekä antaa suuntaviivoja yleisemmin siihen, mitä on laadukas lyhytaikainen majoittaminen. Ehtojen tarkoitus on luoda syvempää, käytännön soveltamiseen hyödynnettävää toimintamallia, joka auttaa sekä toimimaan lain ja säädösten mukaan että huomioimaan rakentavasti kaikki asiaan liittyvät sidosryhmät.

Omistaja: Kohteen omistaja tai muu henkilö tai taho, jolla on hallintaoikeus kohteeseen. Jatkossa käytetään termiä omistaja.

Vieras: Kohteessa lyhytaikaiseen majoitukseen perustuen aikaansa viettävä henkilö/henkilöt. Jatkossa käytetään termiä vieras.

Kohde: Kiinteistö, muu rakennus tai asunto, jota käytetään kokonaan tai osittain asumiseen, vapaa-ajan viettoon tai muuhun. Kohteen irtaimistoineen tulee olla turvallinen ja toimiva. Jatkossa käytetään termiä kohde.

Majoitustapahtuma: lyhytaikainen, taloudelliseen korvaukseen perustuva, satunnainen tai ammattimainen majoitustapahtuma, jossa vieras tulee kohteeseen etukäteen sovituksi, määräaikaiseksi ajanjaksoksi. Jatkossa käytetään termiä vierailu.

1. Soveltamisala

Ehdot koskevat kaikkea lyhytaikaista majoittamista. Lyhytaikaisuudella tarkoitetaan pääsääntöisesti majoitusta, joka on kestoltaan alle 30 vuorokautta. Tätä pidempiin majoituksiin sovelletaan pitkäaikaisen vuokrauksen ehtoja.

2. Varauksen tekeminen

Varauksen tekijän tulee olla 18 vuotta täyttänyt tai muulla tavalla oikeustoimikelpoinen henkilö tai muu taho.

Kohteen tiedoissa tulee mainita myös vuokran suuruus, sen peruste mikäli vuokra muuttuu esimerkiksi henkilömäärään perustuen, vierailujen ajankohta- ja kestomahdollisuudet, varausehdot, varauksen peruutus- ja muuttamisehdot sekä maksukäytännöt ja maksujen palautuskäytännöt. Vieraan tulee tutustua kohteen tietoihin jo ennen varauksen tekoa ja ymmärtää sitoutuvansa niihin tehdessään varauksen.

Vuokraan sisältyy kohteen käyttöoikeus varatulle ajalle sekä normaalit energiakulut, kuten kohtuullinen sähkön tai kaasun käyttö. Vuokraan tulee sisältyä myös kohtuullinen määrä polttopuita, mikäli niitä tarvitaan kohteessa olevien tulipesien käyttöön. Lisäksi vuokraan tulee sisältyä kohteen esittelyssä kuvattujen kalusteiden ja irtaimiston käyttö. Kohteiden irtaimiston ja mukavuuksien kuvaus suositellaan toteutettavaksi mahdollisimman tarkasti.

Kaikki vuokraukseen liittyvät sopimusehdot, mukaan lukien myös kohteen esittelyä koskevat tiedot ja maksut, tulee olla kuluttajan saatavilla silloin, kun hän tekee sitovan varauksen. Lähtökohtana siten on, että ehdot ja tiedot, jotka eivät sopimusta tehtäessä ole olleet kuluttajan käytettävissä, eivät myöskään tule sopimuksen osaksi. Jos kuluttaja tekee mökkivarauksen netissä, varausmenettely on järjestettävä siten, että kuluttaja pääsee vain sopimusehtojen kautta menemällä etenemään varausvaiheeseen (ennen varausvaihetta voi olla esimerkiksi linkki ehtoihin ja ruksattava kohta ”Olen tutustunut sopimusehtoihin”).

Varaus tehdään omistajan ilmoittamalla tavalla (esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse tai muun varausjärjestelmän kautta). Varauksessa vieraan tulee ilmoittaa omistajan etukäteen kertomat, varaukseen vaaditut tiedot (esimerkiksi omat yhteystiedot, vieraiden määrä, saapumis- ja lähtöajankohta sekä maksutapa). Omistajan tulee huolehtia saamistaan henkilötiedoista tietosuojavaatimusten mukaisesti.

Jo varausta tehtäessä tulee sopia mahdollisista juhlista tai muista tilaisuuksista, joissa kohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyisi. Samoin tulee sopia jo varauksen yhteydessä mahdollisesta teltan tai asuntovaunun käytöstä kohteen tontilla.

Varaus sitoo vierasta, kun hän on lähettänyt varausilmoituksen. Omistaja voi halutessaan asettaa kohtuullisen varausmaksun suorittamisen sitovuuden vahvistamiseksi.

Varaus sitoo omistajaa, kun omistaja tai varausjärjestelmä on vahvistanut vieraan varauksen kirjallisesti. Vahvistuksessa tulee näkyä omistajan sekä vieraan yhteystiedot. Lisäksi siinä tulee mainita vähintään kohteen sijaintitiedot. Vierailusta tulee vahvistaa vierailun ajankohta, mahdolliset saapumis- ja poistumisajankohdat, vieraiden määrä, kokonaisvuokran suuruus sekä mahdolliset muut tiedossa olevat maksut.

Varauksen vahvistamisen jälkeen omistajalla ei ole oikeutta korottaa tai alentaa majoituksen hintaa. Poikkeuksen tästä muodostavat verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset, mikäli niitä ei ole voitu ottaa huomioon varausvahvistusta tehtäessä. Mikäli majoituksen kokonaishintaan tuleva korotus olisi enemmän kuin 10 prosenttia, tästä tulee ilmoittaa vieraalle välittömästi hinnankorotuksen voimaanastumisen jälkeen. Tällöin vieraalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta.

3. Maksu

Mahdollinen varausmaksu tulee vähentää lopullisesta kokonaisvuokran hinnasta.

Mikäli vieras ei noudata maksuehtoja, omistajalla on oikeus katsoa varaus peruuntuneeksi. Tällöin vieraalle tulee ilmoittaa välittömästi varauksen peruuntumisesta.

Vuokran suuruus on ilmoitettu varausvahvistuksessa. Vuokra maksetaan omistajan määrittelemällä tavalla ja ajankohtana. Maksusta tulee saada kuitti, jonka tulee olla sisällöltään lain vaatima.

Mikäli vierailuun sisältyy muita veloitettavia palveluita tai tuotteita (esimerkiksi siivous tai liinavaatevuokra), tulee näiden hinnasta ja käytöstä sopia omistajan sekä vieraan välillä, mielellään etukäteen ja kirjallisesti.

Omistajalla on oikeus vaatia vieraalta etukäteen vakuus. Vakuudesta voidaan vähentää mahdollinen vierailun aikana rikkoutunut tai kadonnut kohteessa sijaitseva omistajan omaisuus. Vakuus tulee palauttaa kokonaisuudessaan tai korvauksin vähennettynä kohtuullisessa ajassa vierailun päätyttyä.

Vaikka vakuuden vaatiminen on sinänsä mahdollista, soveltuu menettely melko huonosti tavanomaiseen mökkivuokraustoimintaan. Jos vieras aiheuttaa kohteessa vahinkoa, hän on vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaisesti siitä korvausvelvollinen.

4. Varauksen peruminen tai muuttaminen

Omistaja voi lähtökohtaisesti perua varauksen vain force majeur -tyyppisiin syihin perustuen. Tällöin peruminen tulee ilmoittaa välittömästi vieraalle, vahvistaa peruminen kirjallisesti ja hyvittää mahdolliset, jo suoritetut maksut.

Omistajalla on oikeus määrittää aikaraja, johon mennessä vieraan viimeistään tulee peruuttaa varaus. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti. Peruutus astuu voimaan, kun omistaja on vahvistanut vastaanottaneensa sen. Tämän aikarajan tulee kuitenkin olla kohtuullinen suhteessa vierailun kestoon ja alkamisajankohtaan. Yleisesti käytettyjä aikarajoja ovat 14 – 30 vuorokautta ennen vierailun alkua. Tällöin jo maksetut varausmaksut palautetaan.

Mikäli vieras peruuttaa varauksensa tämän aikarajan jälkeen ilman erityistä syytä, tulee hänen hakea korvauksia omasta matkavakuutuksestaan. Jos peruutuksen syynä on oma tai läheisen äkillinen sairastuminen, joutuminen onnettomuuteen tai muu vastaava, vieraalla on oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin maksamansa hinta toimistokuluilla tai vastaavalla, kohtuullisella maksulla vähennettynä.

Mikäli varausta halutaan muuttaa, tulee siitä sopia vieraan ja omistajan välillä kirjallisesti kohtuullisessa ajassa ennen vierailun alkua. Mahdolliset muutoksesta vieraille aiheutuvat kustannukset tulee olla kerrottu etukäteen kohteen tiedoissa.

5. Kohteeseen saapuminen

Mikäli kohteeseen voi saapua vain tiettynä ajankohtana, tulee se mainita etukäteen kohteen tiedoissa. Jos vieras jättää kokonaan saapumatta, omistaja ei ole velvollinen palauttamaan mahdollisia jo suoritettuja maksuja. Jos vieras myöhästyy merkittävästi sovitusta saapumisajankohdasta, voidaan siitä periä mahdollinen ylimääräinen korvaus, josta tulee kertoa etukäteen jo kohteen tiedoissa. Force majeur -tyyppisissä tilanteissa sovelletaan samaa käytäntöä kun kohdassa 4.

Omistajan tulee varmistaa vieraan riittävä ohjeistus sekä vierailuun että kohteeseen liittyen. Vieraalla tulee olla tiedossa, mistä hän saa tarvittaessa tarkempia neuvoja tai apua.

Talomapin tai muun vastaavan, ohjeistusta kokoavan viestintäjärjestelmän käyttöä suositellaan vierailun sujuvuuden varmistamiseksi.

6. Vierailun aikana

Vieras on velvollinen noudattamaan lakia, yleisiä hyviä tapoja sekä kohteen sääntöjä vierailunsa aikana.

Jos vieras keskeyttää vierailunsa ja poistuu kohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä vieras ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Omistajalla on oikeus keskeyttää vierailu vieraista johtuvista syistä. Keskeytys on hyväksyttyä, mikäli vierailu toteutuu varauksessa annetuista tiedoista merkittävästi poiketen. Samoin vierailu on oikeus keskeyttää, mikäli vieras syyllistyy järjestyshäiriöihin tai merkittäviin kohteen sääntöjen rikkomisiin tai omistajalla on muulla tavoin merkittävä peruste epäillä henkilöiden tai omaisuuden olevan vaarassa. Vierailun päättämisestä tulee ilmoittaa välittömästi vieraalle. Näissä tapauksissa omistaja ei ole korvausvelvollinen käyttämättä jääneestä vierailun ajasta.

Omistajalla on oikeus keskeyttää vierailu myös ylivoimaisista, force majeur -tyyppisistä syistä johtuen. Tällaisiksi luetaan esimerkiksi luonnonmullistus tai muu, ennalta-arvaamaton ja omistajasta riippumaton tapahtuma. Vierailun päättämisestä tulee ilmoittaa välittömästi vieraalle. Tällöin vieraalle tulee korvata käyttämättä jäänyt vierailun aika.

Vieraalla on oikeus keskeyttää vierailu, mikäli kohde poikkeaa merkittävästi etukäteen kerrotusta. Vieraan tulee tällöin reklamoida puutteesta tai virheestä niin pian kuin mahdollista omistajalle. Omistajalla tulee olla mahdollisuus korjata virhe kohtuullisessa ajassa sen reklamoinnista. Vierailun keskeytyessä omistajalla on velvollisuus korvata käyttämättä jäänyt vierailun aika. Jos vieras haluaa jatkaa vierailuaan varauksensa loppuun saakka, vaikka virhettä tai puutetta ei onnistuttaisi korjaamaan, tulee vieraan saada korjaamatta jäävän virheen osalta virhettä vastaava hinnanalennus.

Mikäli virheestä reklamoidaan vasta vierailun jälkeen, ei omistaja yleensä ole korvausvelvollinen vieraalle. Myöhempi reklamointi riittää, jos kyseessä on kuluttajansuojalain mukainen törkeän huolimaton menettely tai virhe perustuu terveydensuojelua koskevien säännösten vastaiseen menettelyyn.

Vieraan on hyvä ilmoittaa omistajalle myös pienemmistä puutteista, vaikka ne eivät johtaisikaan vierailun keskeytymiseen.

Vieras on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, jotka hän tai hänen seurueensa aiheuttaa kohteelle tai sen irtaimistolle.

Vieras on vastuussa omista tavaroistaan. Omistaja ei ole korvausvelvollinen vieraan tavaroista, jos kohteeseen murtaudutaan. Omistaja ei vastaa vieraan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.

Vieras on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on mukanaan vierailun edellyttämät, voimassaolevat asiakirjat, kuten riittävä henkilöllisyystodistus, kalastusluvat ja muut vastaavat. Omistaja ei ole vastuussa vieraan matkalla tarvitsemista, vapaaehtoisista vakuutuksista. Vieras vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen riittävästä kattavuudesta.

Kohteen siivouksesta vierailun aikana huolehtii vieras, ellei hän ole erikseen ostanut siivouspalvelua. Kohtuulliset ylläpitotoimet kuuluvat joka tapauksessa vieraan vastuulle.

7. Vierailun päättyessä

Vieras lähtee mökiltä viimeistään sovittuna ajankohtana.

Vieraan velvollisuus on huolehtia oman irtaimistonsa mukaanottamisesta ja jättää kohde siistiin kuntoon. Tarkemman loppusiivouksen hoitaa joko vieras tai omistaja riippuen siitä, mitä loppusiivouksesta on sovittu. Vieraan on mahdollista varauksen yhteydessä tilata loppusiivous etukäteen. Muussa tapauksessa oletetaan vieraan suorittavan loppusiivouksen itse.

Loppusiivouksen osalta on hyvä dokumentoida, mieluiten yhdessä vieraan kanssa, kirjaamalla ja tarvittaessa valokuvaamalla vieraan vaihtuessa mahdolliset vieraan tekemän siivouksen puutteet ja tarkistaa vastaavasti myös kohteen muu kunto. Eri näkemykset siivouksen asianmukaisuudesta ja mahdollisesta aiheutetusta vahingosta on dokumentoinnin avulla helpompi selvittää.

Mikäli vieras ei ole maksanut loppusiivouksesta eikä ole huolehtinut loppusiivouksesta, on vuokranantaja oikeutettu perimään loppusiivouksen teettämisestä ulkopuolisella siivoojalla koituvat kustannukset.

Omistajan tulee tarkistaa kohde vierailun päättyessä tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Vierailta unohtuneet tavarat voidaan palauttaa vieraan kustannuksella ja pyynnöstä.

Vieraan ja omistajan on suositeltavaa antaa sekä myönteistä palautetta että mahdollisia kehitysehdotuksia toisilleen.

Jos mökin vuokrausta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvonta.fi).